Search
Search Menu

Mieszkania dla pracowników

Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych

W czerwcu 2018r. zrealizowaliśmy projekt dot. doposażenia mieszkań chronionych-treningowych dla naszych niepełnosprawnych pracowników.

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, przyznał dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” trzy mieszkania treningowo-chronione, znajdujące się w budynku przy ul. Hagera 4. Mieszkania zostały wykończone z Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej i przydzielone przez Zespół Programowy zakładu.

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje osoby niepełnosprawne, które żyją w złych warunkach mieszkaniowych, narażone są na konflikty w miejscu swojego zamieszkania, utraciły oparcie w domu rodzinnym lub oparcie to jest nieprawidłowe i niewystarczające, potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z dniem codziennym, chcą uczyć się samodzielności i zaradności życiowej, by móc w przyszłości funkcjonować w środowisku naturalnym, chcą spróbować samodzielnego życia.

Celem programu jest osiągnięcie samodzielności życiowej, rozwijanie kompetencji społecznych oraz budowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym poprzez:

• dbałość o czystość i higienę osobistą,
• prowadzenie gospodarstwa domowego (zakupy, przygotowanie posiłków, sprzątanie i inne),
• gospodarowanie budżetem domowym,
• nabywanie umiejętności społecznych (ABC dobrego zachowania i współżycia z innymi),
• efektywne zagospodarowanie i spędzanie czasu wolnego (uczestnictwo w imprezach kulturalno – rozrywkowych, kino, kawiarnia, restauracja, wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, utrzymywanie kontaktów rodzinnych i towarzyskich, rozwijanie własnych zainteresowań),
• korzystanie z instytucji użyteczności publicznej i transportu publicznego.

Efekty:
• przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
• nabycie umiejętności samoobsługowych,
• życie w społeczeństwie,
• uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
• zdobycie niezależności życiowej w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych,
• nabycie umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

Osoby niepełnosprawne mogą przy niezbędnym, czasem niewielkim wsparciu żyć zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Program stanowi odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin dając im szanse na godne życie i poczucie, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Jedno z mieszkań treningowych po remoncie: