Search
Search Menu

Aktualności


Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” obecnie uczestniczy w dwóch projektach:

I. Fundacja Nadzieja Dzieci- współuczestniczy w projekcie
„Z Inkluzją na Ty”

Od 1 stycznia 2019r. do 31.12.2021 roku w Zabrzu realizowany jest projekt  „Z Inkluzją na Ty – testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”. Projekt finansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest przetestowanie, opracowanego
w pierwszym etapie konkursu, modelu wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz
ich rodzin/opiekunów. W systemie przede wszystkim testowane będą rozwiązania zmierzające do wzrostu samodzielności osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwiązania, które będą wsparciem dla rodzin.  Projekt realizowane jest przez Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu (ZTR) we współpracy z Miastem Zabrze.

Projekt skierowany jest do osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną lub posiadający inny dokument, pozwalający
na udokumentowanie niepełnosprawności intelektualnej oraz
dla rodzin/opiekunów tych osób. W przypadku małych dzieci, które
nie posiadają odpowiednich dokumentów wsparcie będzie udzielane w niepełnym zakresie na podstawie oświadczenia rodziców.

Szczegóły na stronie Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
w Zabrzu (ZTR)

II. Realizacja projektu dla pracowników niepełnosprawnych w ramach ŚLĄSKI PROGRAM REINTEGRACJI

  1. Doradztwo zawodowe
  2. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
  3. Staże i szkolenia zawodowe
  4. Kursy językowe, komputerowe i przygotowanie zawodowe dla pracowników ZAZ

Szczegóły w zakładce: Projekty